@ @ @

00Taiwan

11 Keelung City

@

01 Taipei City

31 New Taipei City

34 Yilan County

32 Taoyuan County

35 Miaoli County

@

12 Hsinchu

@

@

38 Nantou County

@

03 Taichung City

37 Changhua County

@ @

39 Yunlin County

45 Hualien County

@

22 Chiayi

@ @
44 Penghu County @ @

05 Tainan City

@ @
@ @ @

07 Kaohsiung City

46 Taitung County

@
@ @ @
@ @ @

43 Pingtung County

@ @
@ @ @
@ @ @
@ @ @
@ @ @